Alles over Audit

Dit is de reden waarom je bij Horlings voor Audit moet zijn

De accountantscontrole geeft u, uw stakeholders en de samenleving vertrouwen in dat wat u doet. Wanneer u ons de accountantscontrole laat uitvoeren, kunt u erop vertrouwen dat u inzicht heeft in uw cijfers waarmee u kansen kunt herkennen.


Klik op een letter voor meer informatie

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Audit afnemen

Bij het afnemen van een interne of externe audit is het van belang om een open houding te hebben. Je wil niet dat de persoon die wordt geaudit het gevoel heeft gecontroleerd te worden. Doorvragen waarom iets op een bepaalde manier gedaan is, zorgt voor meer waardevolle inzichten.

Als je uitspraken doet over het gedrag van een persoon, dien je – voordat je rapporteert aan je opdrachtgever, hoor en wederhoor toe te passen. Dat is voorgeschreven in de regelgeving. Bekijk hier de regels hierover van een accountant.

Met een accountantscontrole van Horlings voldoet u niet alleen aan uw wettelijke verplichting, u krijgt ook zekerheid over en inzicht in uw eigen organisatie. Naast deze essentiële informatie brengen we ook samen met u alle risico’s in kaart zodat u weet waar u alert moet zijn of waar bijsturing gewenst is.

Audit van de AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De autoriteit persoonsgegevens ziet toe op de correctie uitvoering van deze verordening.

Een afnemer (verwerkingsverantwoordelijke) en leverancier (verwerker) die persoonsgegevens uitwisselen zijn verplicht om afspraken te maken over de verwerking van persoonsgegevens. Deze afspraken worden meestal vormgegeven in een verwerkersovereenkomst. Een aantal onderwerpen zijn wettelijk verplicht om hierin op te nemen. Een van de verplichte afspraken is een verplichting voor de verwerker om alle informatie die nodig is om nakoming van de afspraken uit de verwerkersovereenkomst te kunnen aantonen, aan de verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar te kunnen stellen. Daarbij moet de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid geven om audits uit te (laten) voeren bij verwerker.

Letterlijk eist de wet het volgende:

“De verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking stelt die nodig is om de nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de verwerkingsverantwoordelijke of een door de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt.”

Het artikel over de verplichting om audits toe te staan kan in de verwerkersovereenkomst ruimer zijn omschreven dan de AVG als minimum verplicht stelt. Denk aan een bepaling als:

“De verwerkingsverantwoordelijke heeft te allen tijde het recht toe te (laten) zien op de naleving van de onderhavige verwerkersovereenkomst en de regels uit de AVG door de verwerker.”

Een op deze manier beschreven auditrecht is erg breed en zorgt ervoor dat de verwerkingsverantwoordelijke de hele organisatie door mag, om te controleren of de verwerker voldoet aan álle regels in zowel de verwerkersovereenkomst als de AVG. Voor veel verwerkers zal dit niet wenselijk zijn. Het is daarom verstandig om in de onderhandelingen goed te kijken naar de formulering van het auditrecht. Maak bijvoorbeeld een beperking ten aanzien van de frequentie van audits en de omvang van de audit.

Kijk ook altijd goed naar de kosten voor de audit. Als een derde partij mag worden ingeschakeld voor het uitvoeren van de audit, wie betaalt die derde partij dan? En als een volledige bedrijfsaudit mogelijk is, wie betaalt dan de tijd van de werknemers die hiervoor beschikbaar moeten zijn? Hierover ben je vrij om afspraken te maken in het auditartikel in de verwerkersovereenkomst.

Horlings kan voor u AVG audits uitvoeren. Neem contact met ons op en wij informeren hoe wij u tot dienst kunnen zijn.


Betekenis

Auditing is het controleren van een object. Dat object kan zijn:

 • een onderzoek naar een proces/organisatie/persoon/procedure/automatisering,
 • een accountantscontrole van een verantwoordingsstuk, zoals een jaarrekening, subsidieaanvraag of interne (management)rapportage.

Controleren is toetsen aan een bepaalde norm.

Het doel is het verschaffen van (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever (auditée) of derden (maatschappelijk verkeer). Een procesaudit richt zich op het onderzoek naar de opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen. Een financiële audit richt zich op de betrouwbaarheid van de verslaglegging. De uitvoerenden (auditors) zijn gespecialiseerde controleurs zoals accountants, kwaliteitsauditors of controleafdelingen binnen een bedrijf(stak).

De uitkomsten van een audit worden in een rapport vastgelegd. Horlings Nexia voert zowel proces audits, accountantscontroles en IT-audit uit.

Intern versus extern

Auditing en auditors worden veelal onderscheiden als:

 • Interne audits: onderzoek en controle door interne auditors. Deze auditors zijn in dienst van de organisatie.
 • Externe audits: onderzoek en controle door externe auditors. Deze auditors zijn niet in dienst van de organisatie, maar worden ingehuurd.

Beide auditors kunnen onafhankelijk van de organisatie zijn, ondanks dat de opdrachtgever de auditor betaald. In veel gevallen is het een vereiste dat een auditor onafhankelijk is.

Audits kunnen op basis van wet- en regelgeving worden gereguleerd en/of verplicht gesteld.

Specialisaties

Auditing kan zich richten op het geheel van de organisatie maar kan ook een bepaald veld in een te onderzoeken organisatie of zich richten op een geautomatiseerd systeem. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om milieu, arbeidsomstandigheden, (voedsel)veiligheid binnen een organisatie, kwaliteitsmanagement of fraudegevoeligheid.

Er worden verschillende vormen van auditing onderscheiden, zoals:

 • Operational auditing (ook wel proces audit genoemd)
 • IT-auditing (vroeger ook wel EDP-auditing genoemd)
 • Financial auditing (ook wel accountantscontrole genoemd)
 • Forensic auditing (ook wel fraudeonderzoek genoemd)
 • Kwaliteitsaudit (ook wel ISO 9001-audits genoemd)
 • Informatie-audit (veelal onderdeel van informatiemanagement)

Horlings Nexia voert IT-audits en financial audits uit.

Bedrijven

Het woord audit is afgeleid van een Latijnse woord “audire” Dit betekent “om te horen”. Een audit is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een auditor. Bij een audit op basis van criteria in een certificatieschema of keurmerk noemen we dat een certificatie-audit.

Audits zijn er in veel soorten en maten. Van energie audits, financiële audits en kwaliteitsaudits tot audits in ICT. Horlings Nexia specialiseert zich in IT-audits en financial audits. Ontdek van welke audits sprake is bij certificering, wat de toegevoegde waarde is van audits en welke audits Horlings Nexia voor u kan uitvoeren.

Als een bedrijf een financial audit wil laten uitvoeren, dan bent u bij Horlings Nexia aan het juiste adres.

Niet ieder bedrijf hoeft een audit te laten uitvoeren. Organisaties die vallen onder Burgerlijk wetboek 2 titel 9 (BW2t9) en die voldoen aan bepaalde criteria dienen een controle te laten uitvoeren. Dit is de zogenaamde wettelijke controleplicht. Bedrijven die hieronder vallen zijn BV’s, NV’s, cooperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. 

De wettelijke controle van de jaarrekening (audit) is verplicht voor bedrijven (en instellingen) die gedurende twee achtereenvolgende jaren voldoen aan twee van de volgende drie criteria (geldend in 2021):

 1.     De balanswaarde is meer dan € 6 miljoen
 2.     De netto-omzet over het boekjaar is hoger dan € 12 miljoen
 3.     Over het boekjaar gemiddeld zijn meer dan vijftig fulltime medewerkers in dienst

Voldoet jouw bedrijf aan twee van deze drie criteria? Dan moet je de jaarrekening op grond van de wet (artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) laten controleren door een bevoegde accountant. 

Het doel van deze wettelijke controle is dat externe belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat je jaarrekening de financiële positie van je onderneming correct weergeeft.

In beginsel zijn organisaties als stichtingen, verenigingen, eenmanszaken, vof’s en maatschappen uitgesloten van een controleplicht. Maar BW2T9 stelt dat bepaalde stichtingen en verenigingen toch een audit dienen te laten uitvoeren (zie Jaarrekeningen en Audit bij een stichting of vereniging).

Ook andere wetten kunnen een controle opleggen aan bedrijven. Voorbeelden zijn:

–           Grote pensioenfondsen

–           Onderwijsinstellingen

–           Verzekeringsmaatschappijen en banken

–           Beursgenoteerde bedrijven

–           Netbeheerders

–           Culturele instellingen zoals theaters en musea

Basisonderwijs

Audits en visitaties

Eens in de 4 jaar doet de Onderwijsinspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder schoolbestuur en de scholen. Daarbij stelt de Inspectie vast wat goed gaat en wat beter kan/moet. In het toezicht van de Inspectie vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt. Daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur. Daarbij onderzoekt de Inspectie in elk geval de kwaliteitszorg en het financieel beheer.

Centrale vragen die de Inspectie stelt tijdens het vierjaarlijks onderzoek zijn:

 1. Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit?
 2. Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het bestuur transparant en integer?
 3. Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur en die van zijn scholen?
 4. Voldoet het financieel beheer aan de wettelijke vereisten?

Voor het vierjaarlijks onderzoek kan de Inspectie de volgende onderzoeken uitvoeren:

 1. Verificatieonderzoek. Dit onderzoek laat zien of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Daarnaast brengt de Inspectie de kwaliteit bij de onderzochte scholen in beeld op vooraf bepaalde standaarden.
 2. Kwaliteitsonderzoek. Als de Inspectie tijdens de voorbereiding van het vierjaarlijks onderzoek vermoedt dat de kwaliteit van een school onvoldoende is, kan er een kwaliteitsonderzoek naar risico’s uitgevoerd worden aan de hand van vooraf bepaalde standaarden.
 3. De Inspectie kan ook bij scholen een onderzoek doen naar de waardering Goed. Dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd door de Inspectie op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur. Voorwaarde is dat het bestuur een zelfevaluatie uitvoert. Alle standaarden worden hierbij onderzocht. Na afloop van het onderzoek kan een school de waardering goed krijgen.

Overigens houdt de inspectie ook buiten het vierjaarlijks onderzoek op verschillende manieren toezicht op de scholen. Lees hierover meer op de pagina Toezicht op scholen: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vierjaarlijks-onderzoek/toezicht-op-scholen

 

Indien u wilt weten, hoe het staat met uw onderwijskwaliteit en niet wil wachten op het onderzoek van de Inspectie, zijn er diverse organisaties die u hierbij kunnen helpen. Horlings Nexia voert deze onderzoeken niet uit. Wel kan Horlings Nexia een financial audit uitvoeren op uw jaarrekening.

Indien u een dergelijke organisatie inschakelt om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen, krijgt u bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen:

Hoe is het gesteld met de onderwijskwaliteit van uw school? Heeft een verbetertraject binnen uw school tot de gewenste resultaten geleid? Vraagt u zich af hoe het kan dat de opbrengsten of het inspectierapport tegenvallen? Het is voor alle scholen belangrijk om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelkansen. Helemaal als uw school van de onderwijsinspectie het oordeel ‘zwakke school’ of ‘onvoldoende school’ heeft gekregen.

Belastingdienst

Belastingcontrole met de Auditfile

Iedere ondernemer kan te maken krijgen met een controle van de Belastingdienst. Eén van de meest tijdrovende bezigheden daarbij is het verzamelen en overzichtelijk maken van de gegevens die de Belastingdienst voor de controle nodig heeft. 

Daarvoor heeft de Belastingdienst XML Auditfile Financieel ontwikkeld. Daarin staan de meeste gegevens die voor de controle noodzakelijk zijn. De  XML Auditfile Financieel is ontwikkeld in samenwerking met SRA (samenwerkende registeraccountants & accountants-administratieconsulenten), softwareleveranciers en de Belastingdienst.

De Auditfile wordt op dit moment door de meeste boekhoudpakketten in Nederland ondersteund. Bouwers van de boekhoudsoftware nemen het aanmaken van de Auditfile meestal op als menukeuze in het pakket.

Overweegt u om de Auditfile in uw boekhoudpakket op te nemen? Dan adviseren wij u aan om de XML Auditfile Financieel in uw programmatuur in te laten bouwen.

Board

What is AuditBoard? Niet relevant, dit is een bedrijf. Niet opnemen op onze pagina lijkt me.

AuditBoard is the leading cloud-based platform transforming how enterprises manage risk. Its integrated suite of easy-to-use audit, risk, and compliance solutions streamlines internal audit, SOX compliance, controls management, risk management, and workflow management. AuditBoard’s clients range from prominent pre-IPO to Fortune 50 companies looking to modernize, simplify, and elevate their functions. AuditBoard is the top-rated GRC and audit management software on G2, and was recently ranked as the third fastest-growing technology company in North America by Deloitte. For more information: www.auditboard.com.

Bewindvoering

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Beschermingsbewindvoerders staan onder toezicht van de kantonrechter. Een bewindvoerder die 3 of meer personen onder zijn hoede heeft, moet aan kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen gaan over de opleiding, integriteit en bedrijfsvoering. Een accountant controleert dit jaarlijks.

In 2014 is het Besluit kwaliteitseisen van curatoren, bewindvoerders en mentoren van kracht geworden. Dit besluit stelt eisen op het gebied van omgang met betrokkene, bedrijfsvoering, scholing, klachtenregeling, dossiervorming en voorkoming van belangenverstrengeling. Jaarlijks dienen curatoren, bewindvoerders en mentoren een verslag van de accountant bij de Rechtbank in te dienen, waarin de accountant bevindingen en aanbevelingen rapporteert op basis van een uitgevoerde audit. Tevens dienen curatoren, bewindvoerders en mentoren jaarlijks hun jaarrekening (welke aan specifieke eisen voldoet) bij de Rechtbank in te leveren.

Er zijn registeraccountants die vaststellen of bewindvoerders zich houden aan de eisen van het Besluit.  De accountant die de audit van de bewindvoerder uitvoert controleert of de bewindvoerder voldoet aan deze (aanvullende) kwaliteitseisen. Horlings Nexia voert deze onderzoeken niet uit.

Het is verstandig om een bewindvoerder via de vereniging van bewindvoerders te selecteren: NBPB. Wij verwijzen hiervoor naar https://www.nbpb.nl/

De NBPB stelt aanvullende kwaliteitseisen aan de bewindvoerder. De accountant die de audit van de bewindvoerder uitvoert controleert of de bewindvoerder voldoet aan deze (aanvullende) kwaliteitseisen. De NBPB heeft geen poule van accountants, dus de bewindvoerder is vrij in de keuze voor een accountant. De accountant dient echter wel lid te zijn van de NBA.

Bewijs

Een auditor onderzoekt tijdens een audit of het bedrijf aan criteria in een norm voldoet op basis van objectief bewijs. Dit bewijs kan bestaan uit documenten, registraties, informatie uit interviews, De auditor, of een audit team, evalueert en formuleert vervolgens een advies op basis van de constateringen, die wordt gecommuniceerd via het auditrapport.

Een audit kan uiteenlopende onderwerpen hebben, afhankelijk van de norm op basis waarvan de audit wordt uitgevoerd. Het thema van een audit is vaak financial (een jaarrekening), kwaliteit, veiligheid of het milieu. Actuele thema’s op het gebied van certificering zijn informatiebeveiliging, energiemanagement, voedselveiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Brp

Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) door gemeenten

Jaarlijks voeren de gemeenten een onderzoek uit naar de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie. Daarnaast onderzoeken zij de verwerking van gegevens in de basisregistratie. Dit is een wettelijk verplicht onderzoek (artikel 4.3 wet BRP). Dit onderzoek heet de Zelfevaluatie BRP.

Betekenis

Auditing is het controleren van een object. Dat object kan zijn:

 • een onderzoek naar een proces/organisatie/persoon/procedure/automatisering,
 • een accountantscontrole van een verantwoordingsstuk, zoals een jaarrekening, subsidieaanvraag of interne (management)rapportage.

Controleren is toetsen aan een bepaalde norm.

Het doel is het verschaffen van (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever (auditée) of derden (maatschappelijk verkeer). Een procesaudit richt zich op het onderzoek naar de opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen. Een financiële audit richt zich op de betrouwbaarheid van de verslaglegging. De uitvoerenden (auditors) zijn gespecialiseerde controleurs zoals accountants, kwaliteitsauditors of controleafdelingen binnen een bedrijf(stak).

De uitkomsten van een audit worden in een rapport vastgelegd. Horlings Nexia voert zowel proces audits, accountantscontroles en IT-audit uit.

Intern versus extern

Auditing en auditors worden veelal onderscheiden als:

 • Interne audits: onderzoek en controle door interne auditors. Deze auditors zijn in dienst van de organisatie.
 • Externe audits: onderzoek en controle door externe auditors. Deze auditors zijn niet in dienst van de organisatie, maar worden ingehuurd.

Beide auditors kunnen onafhankelijk van de organisatie zijn, ondanks dat de opdrachtgever de auditor betaald. In veel gevallen is het een vereiste dat een auditor onafhankelijk is.

Audits kunnen op basis van wet- en regelgeving worden gereguleerd en/of verplicht gesteld.

Specialisaties

Auditing kan zich richten op het geheel van de organisatie maar kan ook een bepaald veld in een te onderzoeken organisatie of zich richten op een geautomatiseerd systeem. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om milieu, arbeidsomstandigheden, (voedsel)veiligheid binnen een organisatie, kwaliteitsmanagement of fraudegevoeligheid.

Er worden verschillende vormen van auditing onderscheiden, zoals:

 • Operational auditing (ook wel proces audit genoemd)
 • IT-auditing (vroeger ook wel EDP-auditing genoemd)
 • Financial auditing (ook wel accountantscontrole genoemd)
 • Forensic auditing (ook wel fraudeonderzoek genoemd)
 • Kwaliteitsaudit (ook wel ISO 9001-audits genoemd)
 • Informatie-audit (veelal onderdeel van informatiemanagement)

Horlings Nexia voert IT-audits en financial audits uit.

Bedrijven

Het woord audit is afgeleid van een Latijnse woord “audire” Dit betekent “om te horen”. Een audit is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een auditor. Bij een audit op basis van criteria in een certificatieschema of keurmerk noemen we dat een certificatie-audit.

Audits zijn er in veel soorten en maten. Van energie audits, financiële audits en kwaliteitsaudits tot audits in ICT. Horlings Nexia specialiseert zich in IT-audits en financial audits. Ontdek van welke audits sprake is bij certificering, wat de toegevoegde waarde is van audits en welke audits Horlings Nexia voor u kan uitvoeren.

Niet ieder bedrijf hoeft een audit te laten uitvoeren. Organisaties die vallen onder Burgerlijk wetboek 2 titel 9 (BW2t9) en die voldoen aan bepaalde criteria dienen een controle te laten uitvoeren. Dit is de zogenaamde wettelijke controleplicht. Bedrijven die hieronder vallen zijn BV’s, NV’s, cooperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. 

De wettelijke controle van de jaarrekening (audit) is verplicht voor bedrijven (en instellingen) die gedurende twee achtereenvolgende jaren voldoen aan twee van de volgende drie criteria (geldend in 2021):

 1.     De balanswaarde is meer dan € 6 miljoen
 2.     De netto-omzet over het boekjaar is hoger dan € 12 miljoen
 3.     Over het boekjaar gemiddeld zijn meer dan vijftig fulltime medewerkers in dienst

Voldoet jouw bedrijf aan twee van deze drie criteria? Dan moet je de jaarrekening op grond van de wet (artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) laten controleren door een bevoegde accountant. 

Het doel van deze wettelijke controle is dat externe belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat je jaarrekening de financiële positie van je onderneming correct weergeeft.

In beginsel zijn organisaties als stichtingen, verenigingen, eenmanszaken, vof’s en maatschappen uitgesloten van een controleplicht. Maar BW2T9 stelt dat bepaalde stichtingen en verenigingen toch een audit dienen te laten uitvoeren (zie Jaarrekeningen en Audit bij een stichting of vereniging).

Ook andere wetten kunnen een controle opleggen aan bedrijven. Voorbeelden zijn:

 • Grote pensioenfondsen
 • Onderwijsinstellingen
 • Verzekeringsmaatschappijen en banken
 • Beursgenoteerde bedrijven
 • Netbeheerders
 • Culturele instellingen zoals theaters en musea

Als een bedrijf een financial audit wil laten uitvoeren, dan bent u bij Horlings Nexia aan het juiste adres.

Basisonderwijs

Audits en visitaties

Eens in de 4 jaar doet de Onderwijsinspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder schoolbestuur en de scholen. Daarbij stelt de Inspectie vast wat goed gaat en wat beter kan/moet. In het toezicht van de Inspectie vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt. Daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur. Daarbij onderzoekt de Inspectie in elk geval de kwaliteitszorg en het financieel beheer.

Centrale vragen die de Inspectie stelt tijdens het vierjaarlijks onderzoek zijn:

 1. Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit?
 2. Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het bestuur transparant en integer?
 3. Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur en die van zijn scholen?
 4. Voldoet het financieel beheer aan de wettelijke vereisten?

Voor het vierjaarlijks onderzoek kan de Inspectie de volgende onderzoeken uitvoeren:

 1. Verificatieonderzoek. Dit onderzoek laat zien of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Daarnaast brengt de Inspectie de kwaliteit bij de onderzochte scholen in beeld op vooraf bepaalde standaarden.
 2. Kwaliteitsonderzoek. Als de Inspectie tijdens de voorbereiding van het vierjaarlijks onderzoek vermoedt dat de kwaliteit van een school onvoldoende is, kan er een kwaliteitsonderzoek naar risico’s uitgevoerd worden aan de hand van vooraf bepaalde standaarden.
 3. De Inspectie kan ook bij scholen een onderzoek doen naar de waardering Goed. Dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd door de Inspectie op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur. Voorwaarde is dat het bestuur een zelfevaluatie uitvoert. Alle standaarden worden hierbij onderzocht. Na afloop van het onderzoek kan een school de waardering goed krijgen.

Overigens houdt de inspectie ook buiten het vierjaarlijks onderzoek op verschillende manieren toezicht op de scholen. Lees hierover meer op de pagina Toezicht op scholen.

Indien u wilt weten, hoe het staat met uw onderwijskwaliteit en niet wil wachten op het onderzoek van de Inspectie, zijn er diverse organisaties die u hierbij kunnen helpen. Horlings Nexia voert deze onderzoeken niet uit. Wel kan Horlings Nexia een financial audit uitvoeren op uw jaarrekening.

Indien u een dergelijke organisatie inschakelt om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen, krijgt u bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe is het gesteld met de onderwijskwaliteit van uw school? 
 • Heeft een verbetertraject binnen uw school tot de gewenste resultaten geleid? 
 • Vraagt u zich af hoe het kan dat de opbrengsten of het inspectierapport tegenvallen? 

Het is voor alle scholen belangrijk om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelkansen. Helemaal als uw school van de onderwijsinspectie het oordeel ‘zwakke school’ of ‘onvoldoende school’ heeft gekregen.

Belastingdienst

Belastingcontrole met de Auditfile

Iedere ondernemer kan te maken krijgen met een controle van de Belastingdienst. Eén van de meest tijdrovende bezigheden daarbij is het verzamelen en overzichtelijk maken van de gegevens die de Belastingdienst voor de controle nodig heeft. 

Daarvoor heeft de Belastingdienst XML Auditfile Financieel ontwikkeld. Daarin staan de meeste gegevens die voor de controle noodzakelijk zijn. De XML Auditfile Financieel is ontwikkeld in samenwerking met SRA (samenwerkende registeraccountants & accountants-administratieconsulenten), softwareleveranciers en de Belastingdienst.

De Auditfile wordt op dit moment door de meeste boekhoudpakketten in Nederland ondersteund. Bouwers van de boekhoudsoftware nemen het aanmaken van de Auditfile meestal op als menukeuze in het pakket.

Overweegt u om de Auditfile in uw boekhoudpakket op te nemen? Dan adviseren wij u aan om de XML Auditfile Financieel in uw programmatuur in te laten bouwen.

Bewindvoering

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Beschermingsbewindvoerders staan onder toezicht van de kantonrechter. Een bewindvoerder die 3 of meer personen onder zijn hoede heeft, moet aan kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen gaan over de opleiding, integriteit en bedrijfsvoering. Een accountant controleert dit jaarlijks.

In 2014 is het Besluit kwaliteitseisen van curatoren, bewindvoerders en mentoren van kracht geworden. Dit besluit stelt eisen op het gebied van omgang met betrokkenen, bedrijfsvoering, scholing, klachtenregeling, dossiervorming en voorkoming van belangenverstrengeling. Jaarlijks dienen curatoren, bewindvoerders en mentoren een verslag van de accountant bij de Rechtbank in te dienen, waarin de accountant bevindingen en aanbevelingen rapporteert op basis van een uitgevoerde audit. Tevens dienen curatoren, bewindvoerders en mentoren jaarlijks hun jaarrekening (welke aan specifieke eisen voldoet) bij de Rechtbank in te leveren.

Er zijn registeraccountants die vaststellen of bewindvoerders zich houden aan de eisen van het Besluit. De accountant die de audit van de bewindvoerder uitvoert controleert of de bewindvoerder voldoet aan deze (aanvullende) kwaliteitseisen. Horlings Nexia voert deze onderzoeken niet uit.

Het is verstandig om een bewindvoerder via de vereniging van bewindvoerders te selecteren: NBPB.

De NBPB stelt aanvullende kwaliteitseisen aan de bewindvoerder. De accountant die de audit van de bewindvoerder uitvoert controleert of de bewindvoerder voldoet aan deze (aanvullende) kwaliteitseisen. De NBPB heeft geen poule van accountants, dus de bewindvoerder is vrij in de keuze voor een accountant. De accountant dient echter wel lid te zijn van de NBA.

Bewijs

Een auditor onderzoekt tijdens een audit of het bedrijf aan criteria in een norm voldoet op basis van objectief bewijs. Dit bewijs kan bestaan uit documenten, registraties, informatie uit interviews, De auditor, of een audit team, evalueert en formuleert vervolgens een advies op basis van de constateringen, die wordt gecommuniceerd via het auditrapport.

Een audit kan uiteenlopende onderwerpen hebben, afhankelijk van de norm op basis waarvan de audit wordt uitgevoerd. Het thema van een audit is vaak financial (een jaarrekening), kwaliteit, veiligheid of het milieu. Actuele thema’s op het gebied van certificering zijn informatiebeveiliging, energiemanagement, voedselveiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Brp

Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) door gemeenten

Jaarlijks voeren de gemeenten een onderzoek uit naar de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie. Daarnaast onderzoeken zij de verwerking van gegevens in de basisregistratie. Dit is een wettelijk verplicht onderzoek (artikel 4.3 wet BRP). Dit onderzoek heet de Zelfevaluatie BRP.


Doen

Een interne audit is een onderzoek binnen een organisatie naar het goed en betrouwbaar functioneren van de organisatie. Tijdens een audit staat het controleren van één proces of meerdere processen op een systematische en gedisciplineerde aanpak centraal. Interne audits zijn een fundamenteel onderdeel van elk managementsysteem. Een goed uitgevoerde audit brengt mogelijke problemen en risico’s bijtijds in beeld voordat er afwijkingen, incidenten of andere ongewenste bewegingen ontstaan.

Definitie

(controle) Formeel onderzoek en verificatie of een bepaalde standaard of geheel van richtlijnen is gevolgd, registraties correct zijn, of dat efficiëntie- en effectiviteitsdoelstellingen zijn gerealiseerd. Een audit kan worden uitgevoerd door zowel interne als externe groepen.

Director

Wat is een Audit Director?

De Audit Director geeft leiding aan een gehele groep van auditors. Een auditor onderzoekt interne passages, processen, organisatie, financiële processen etc. Ook onderzoekt hij ethische kwesties in een bedrijf, zoals arbeidsomstandigheden en veiligheid. De Audit Director is meestal in dienst van grote instellingen, de overheid of andere grote bedrijven. Het komt vaak voor dat de Audit Director in het bestuur zit; hij heeft een van de hoogste rangen in een bedrijf. Dit is mede omdat zijn conclusies en adviezen essentieel zijn voor een bedrijf. Zijn doel is dan ook om effectiviteit en efficiency te verhogen en risico’s te beperken.

Draag iemand aan en verdien een aandraagbonus.

Draag iemand aan en verdien een aandraagbonus van €1000,-!

 

Driehoek

Bij een goede audit worden steeds alle drie punten van de auditdriehoek doorlopen:

 • De auditor stelt een vraag, bijvoorbeeld door middel van een steekproef.
 • Vervolgens zoekt de auditor bewijzen voor het antwoord: “Mag ik dat eens zien?”
 • Daarna volgt het toetsen aan een norm, een instructie, een procedure, een beleidsplan of op actualiteit.

Op basis daarvan kan een conclusie worden getrokken, waarna de cyclus opnieuw begint. Er bestaat het gevaar dat de auditor steeds opnieuw vragen stelt, daar ook feiten bij zoekt, maar dat de toetsing achterwege blijft.

Data analytics

What is data analytics?

Data analytics has been around in various forms for a long time, but businesses are finding increasingly sophisticated and timely methods to utilise data analytics to enhance their operations. Data analytics enable businesses to identify new opportunities, to harness costs savings and to enable faster more effective decision making. Whether it is the ability to identify potential for new products and services or to detect the potential loss of clients in order to direct efforts to encourage them to stay, data analytics is everywhere in business today.

At a basic level data analytics is examining the data available to draw conclusions. This isn’t a new concept but there are growing trends towards more integrated and more timely use of data from multiple sources to help inform business decisions or to draw conclusions. The data used by companies is likely to be both internal and external and include quantitative and qualitative data. This is often aided by specialised software which may have to be developed to enable the information from many different sources and formats to be first combined and then analysed. In some cases the formats covered include audio and visual analysis in addition to the usual text and number formats.

Datascience

Door de enorme toename van beschikbare data verandert de rol van controllers, financieel managers, internal auditors en accountants aanzienlijk. In het 4-daagse programma Data Science for Auditors krijg je de kennis en tools aangereikt die je als financiële professional nodig hebt om met deze veranderingen om te gaan. De eerstvolgende editie start op woensdag 26 mei 2021.

Dnv

Risk Based Certification®, de unieke auditmethode van DNV GL

Steeds meer organisaties stellen hogere eisen aan certificatie. Vanzelfsprekend wordt verwacht dat het certificatieproces de organisatie een toegevoegde waarde oplevert. DNV GL's unieke auditmethode verhoogd de waarde van uw audit. Lees hier verder over onze unieke aanpak: Risk Based Certification en hoe onze klanten dit ervaren.

Assurance

Als assuranceprofessional verbind je 3 thema’s; inzicht, reputatie en slimmer werken. Jij kan als accountant je rol waarmaken door met jouw vaardigheden nieuwe inzichten te verschaffen. Die inzichten kunnen liggen op het gebied van de jaarrekening, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld de strategie en de waarde bepalende factoren van de onderneming en de daaraan verbonden risico’s. Of over nieuwe ontwikkelingen zoals werken in de cloud of cybersecurity. Kortom, er is meer dan alleen de jaarrekening. Als professional berust je niet in “the status quo” maar ben je continu op zoek naar verbeteringen in onze auditpraktijk en je wijst klanten op het belang van een kwalitatief hoogwaardige controle. Jouw vaardigheden, inzichten en de relaties die je opbouwt bij PwC bepalen je carrière.


Evidence

What is audit evidence?

Audit evidence refers to information or data that use or collect by auditors as part of their audit works so that they could conclude their opinion on whether or not financial statements are prepared in all material respect and in accordance with the applicable financial reporting frameworks.

Before auditors could make the conclusion on the financial statements as a whole or any part, they need to make sure that the evidence they obtain is sufficient enough with appropriate quality to make the conclusion.

Sufficient and appropriate audit evidence is important for the auditor to form audit opinions. Audit Risks that auditors might face also depend on audit sufficient and appropriate evidence.

Audit evidence is obtaining by the auditor throughout all of the audit stages including the planning stage, execution stage, as well as conclusion stages. And to gather this evidence, the auditors use many different technologies and procedures suitable for them.

Expectation gap

What is the expectation gap in audit?

Although the expectation gap in audit was defined in a number of different ways throughout the years, it is most commonly known as ‘the difference between what the public expects from the auditing profession and what the auditing profession actually provides’. However, ACCA defines the expectation gap in audit as ‘the difference between what the general public thinks auditors do and what the general public would like auditors to do’. The expectation gap in audit is a topic that attracts attention. It broadly measures public concern about audit. Historically, some in the profession might have portrayed the gap as being due to the public’s lack of understanding rather than being a legitimate concern. We do not agree. Even though there might be a gap in knowledge, that doesn’t cancel the calls for auditors to do more or better. 

The gap doesn’t seem to have narrowed since the term was first used. The persistence of the expectations gap reflects, in part, the fact that public expectations of audit can grow in line with what auditors can accomplish.


 

File

Wat is een Auditfile?

Een auditfile is een computerbestand waarin de meest gebruikte gegevens van je boekhouding staan. Deze bevat alle details en een overzicht van de gegevens uit je administratie. De Belastingdienst zal hierom vragen als ze de gegevens van je boekhouding willen inzien.

Fees

A fee a company pays an external auditor in exchange for performing an audit. Because the Sarbanes-Oxley Act made audits more complex, audit fees have increased significantly in the United States since 2001.

File viewer - ik weet niet of dit relevant is

Tools om de inhoud van de Auditfiles te raadplegen

Easy2Analyse

Easy2Analyse levert gratis een Auditfiles Viewer. De Auditfiles Viewer maakt het voor de eindgebruiker mogelijk auditfiles eenvoudig te ontsluiten, te controleren en op basis hiervan, indien nodig, fouten in de administratie herstellen. Gegevens worden gebruiksvriendelijk gepresenteerd. Daarbij is ook voorzien in drill-down- en sorteermechanismen. Met de export functie kan de inhoud worden omgezet in PDF-format en daarmee platform onafhankelijk worden opgeslagen, bijvoorbeeld in verband met de bewaarplicht.

Invantive

Levert Apps voor XML Auditfiles. Met onder andere gratis Real-time Business Intelligence voor XML Auditfiles met het Invantive Query Tool. Het analyseren van een XML auditfile zoals een XAF, XAS of XAA bestand is tijdrovend. De naamgeving van velden is niet altijd logisch en het leggen van relaties tussen bijvoorbeeld de referentietabellen en transacties vereist heen- en weer zoeken. Met de XML Auditfiles mogelijkheden van Invantive Query Tool kunt u gemakkelijk een XML auditfile analyseren met Invantive SQL.

Auditfile Converter

ADF's, XAF 2.0 en XAF 3.x bestanden kan inlezen en omzetten naar ADF en XAF 2.0.

Ogedeelde XAF 2.0 bestanden kan samenvoegen en exporteren naar ADF of XAF 2.0.

File exact

Een auditfile kan door de belastingdienst worden gebruikt om snel een indruk te krijgen over de inrichting van uw administratie. Daarnaast wordt de auditfile ook gebruikt bij de controle van de financiële gegevens. Met de auditfile kan de Belastingdienst op eenvoudige wijze een administratie controleren. Dit bespaart zowel de Belastingdienst als de ondernemer tijd. De ondernemer kan nu namelijk eenvoudig de auditfile genereren en hoeft geen uitgebreide uitleg meer te geven aan de Belastingdienst. Deze auditfile kan vanuit de administratie geëxporteerd worden. Het gebruik van de auditfile is geheel vrijwillig. Het formaat van deze auditfile is ADF.

Een belangrijke ontwikkeling is het gebruik van de Auditfile in XML formaat, genaamd XAF. Op deze wijze is het mogelijk om op eenvoudige wijze te komen tot uitwisseling van stam- en transactiegegevens tussen verschillende standaardpakketten, zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk.

De Auditfile is ontwikkeld door het XML platform. Dat is een samenwerking van de SRA (samenwerkende registeraccountants & accountants-administratieconsulenten) met softwareleveranciers en de Belastingdienst. Voor meer informatie, zie Auditfiles.nl.

Naast het exporteren is het ook mogelijk om een auditfile te importeren. Hiervoor dient u wel te beschikken over de modules SE1065 E-Accountancy Standaard en SE1066 E-Data Analyse. De import kan worden gestart via:

[Financieel, BTW / Statistieken, Audit file]

[Accountancy, Controle, Audit file]

Met het importeren van een auditfile kunt u gegevens vanuit andere (Exact) pakketten inlezen in de administratie. Dit heeft als grote voordeel dat u en uw klant niet meer gebonden zijn aan hetzelfde pakket en u toch de financiële gegevens kunt importeren en analyseren van uw klant.

Let op: Naast de opmaak van het bestand dient u er tevens rekening mee te houden dat de inhoud van het bestand voldoet aan de logica van Exact Globe Next. Dit bepaalt of het bestand daadwerkelijk geïmporteerd kan worden. In Exact Globe Next kan een dagboekcode bijvoorbeeld uit maximaal 3 numerieke tekens bestaan. Bijvoorbeeld '1' of '001'. Wanneer de gegevens in het bestand bijvoorbeeld de dagboekcode 'INKOOP' of 'V01' bevatten kan het bestand niet geïmporteerd worden omdat dit niet voldoet aan de eisen van Exact Globe Next.

Tijdens het importeren worden de regels uit dit bestand omgezet in mutatieregels in de administratie. Nadat de mutatieregels zijn aangemaakt kunt u de administratie analyseren.

Auditformulier

Auditformulier? Goed voorbereiden en dan meteen digitaal

Begin niet meteen met het audit formulier. Om een goede audit uit te kunnen voeren moeten aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden voor een interne audit zijn:

 1. Auditplanning afgestemd op kritische processen
 2. Voldoende getrainde en onafhankelijke auditoren
 3. Draagvlak van management
 4. Voldoende voorbereiding
 5. Doorvragen in interviews voor voldoende diepgang
 6. Effectieve rapportage met aandacht voor verbeteringen
 7. Audits worden als management tool gebruikt

Voor de registraties in een audit kunnen formulieren worden gemaakt: auditplanning of auditschema, auditprogramma, auditrapport, auditafwijking (non-conformity). Op de verschillende momenten in het auditproces dient iets geregistreerd te worden. Een formulier is dan simpel gezegd noodzakelijk.

Fysiotherapie

Het Beheersmodel auditproduct 2016 heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie.

De Beheersmodel audit wordt uitgevoerd bij praktijken welke vooraf door de zorgverzekeraar zijn geselecteerd. De Beheersmodel audit wordt altijd uitgevoerd op de praktijklocatie en toetst de volgende criteria:

 1. Centraal Kwaliteitsregister
 2. Praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie
 3. Hygiëne – privacy en veiligheid
 4. Klachtenregeling
 5. Methodisch handelen

rubriek 1 Algemeen (Intake na verwijzing en screening)

rubriek 2 Gegevens t.b.v. de anamnese en het onderzoek

rubriek 3 Gegevens t.b.v. het behandelplan

rubriek 4 Gegevens t.b.v. de uitgevoerde behandelingen

rubriek 5 Gegevens t.b.v. de (eind)evaluatie

rubriek 6 Gegevens t.b.v. de afsluiting

 1. KNGF richtlijnen
 2. Wet- en regelgeving

File snelstart

Bestanden en bijlagen downloaden in SnelStart Web

In SnelStart Web kun je vanuit een online administratie de boekingsverslagen (auditfiles) downloaden. Daarnaast kun je alle bijlagen die in het Dagboek verkoop en Dagboek inkoop staan downloaden.

File belastingdienst - zelf als Belastingdienst

Iedere ondernemer krijgt te maken met een controle van de Belastingdienst. Eén van de meest tijdrovende bezigheden daarbij is het verzamelen en overzichtelijk maken van de gegevens die de Belastingdienst voor de controle nodig heeft. 

Daarvoor heeft de Belastingdienst XML Auditfile Financieel ontwikkeld. Daarin staan de meeste gegevens die voor de controle noodzakelijk zijn. De  XML Auditfile Financieel is ontwikkeld in samenwerking met SRA (samenwerkende registeraccountants & accountants-administratieconsulenten), softwareleveranciers en de Belastingdienst.

De Auditfile wordt op dit moment door de meeste boekhoudpakketten in Nederland ondersteund. Bouwers van de boekhoudsoftware nemen het aanmaken van de Auditfile meestal op als menukeuze in het pakket.

Overweegt u om de Auditfile in uw boekhoudpakket op te nemen? Dan raden wij u aan om de XML Auditfile Financieel in uw programmatuur in te laten bouwen.

Firm

In order to comply with Dutch legislation, companies can be obligated to have a statutory audit of the year-end figures performed by a licenced audit firm. A financial audit is mandatory when at least two out of the following three criteria are met (for two consecutive years):

 • The value of assets exceeds 6 million euros
 • The net turnover is in excess of 12 million euros
 • The company has over 50 employees

Reanda Netherlands is an AFM-licenced audit firm in The Netherlands, specialized statutory audits. Our financial audits will provide stakeholders with as much assurance as possible.

 

Hier komt content
Hier komt content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content
Tab content

Neem contact op

[contact-form-7 id=”1981″ title=”Contactformulier 1″]

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

Neem contact op

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.