Deze klokkenluidersregeling waarborgt dat personen van buiten onze accountantsorganisatie en de bij ons werkzame of aan onze organisatie verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat meldingen worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt gemeld, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door onze accountantsorganisatie. Voor de bij ons werkzame of aan onze organisatie verbonden personen wordt tevens verwezen naar het betreffende hoofdstuk in het Handboek Kwaliteit Accountants en naar artikel 27 van de verordening accountantsorganisaties.

lees meer

Artikel 1. Algemeen
In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Melder: degene die, al dan niet in dienst van Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. , een misstand onder deze regeling meldt.
 2. Horlings Accountants & Belastingadviseurs: de besloten vennootschap Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.
 3. Vertrouwenspersoon: Mevrouw E. van der Veer
 4. Bestuur: het bestuur van Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.
 5. Een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. en / of haar medewerkers, in verband met de in artikel 2 genoemde situaties.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 1. Handelingen die leiden tot strafbare feiten door de accountantsorganisatie of haar medewerker.
 2. Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers.
 3. Alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers.
 4. (Dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden.
 5. (Dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie.
 6. En verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Als er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Artikel 3. Procedure

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.
 2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via: eveer@horlings.nl.
 3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
 4. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
 5. Indien sprake is van een onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling genoemde situatie ad 2.1 en/of ad 2.5, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk het bestuur. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
 6. Als sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving, informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.
 7. Bij het informeren van het bestuur en compliance officer als bedoeld in de punten 3.5 en 3.6, maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
 8. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
 9. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Artikel 4. Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Het bestuur van de accountantsorganisatie garandeert medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doen op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de accountantsorganisatie, dan wel zijn/haar carrière.

lees minder

Klokkenluiderregeling

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.