UBO-register wordt openbaar. Let op uw privacy!

Actualiteit | 16 februari 2016

-Taxnews 1604 –

Anonimisering van vermogen en privacybescherming zijn de afgelopen jaren steeds meer een punt van aandacht, vooral bij vermogende personen, mede vanwege de toenemende digitalisering. Het is immers om redenen van privacy en persoonlijke veiligheid niet gewenst dat derden op relatief eenvoudige wijze kunnen achterhalen over welke inkomens- en vermogensbestanddelen men beschikt en waar men woonachtig is.

In de praktijk ziet men dat hiervoor veelvuldig gebruik wordt gemaakt van structuren met een zogeheten ‘fonds voor gemene rekening’ of ‘commanditaire vennootschap’. Ook het certificeren van vermogen en de gebruikmaking van buitenlandse entiteiten moeten voorkomen dat op al te eenvoudige wijze buitenstaanders een kijkje kunnen nemen in iemands (financiële) huishouding.

UBO-register

Al enige tijd is er op Europees niveau een (anti-witwas)richtlijn, waarin is bepaald dat alle EU-lidstaten een zogeheten ‘centraal UBO-register’ zullen instellen; een openbaar register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Hoewel het UBO-register vooral is bedoeld voor het tegengaan van witwassen, belastingfraude en financieren van terrorisme, heeft de invoering ervan ook gevolgen voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer in bonafide situaties.

Het UBO-register ziet op natuurlijke personen met een toereikend belang in een rechtspersoon (zoals een BV, NV of coöperatie) of in een personenvennootschap (zoals een VOF of CV). Het gaat daarbij om de formele of feitelijke zeggenschap over de vennootschap of juridische entiteit, zoals het geval kan zijn bij een belang van meer dan 25% in eigendom, aandelen en/of stemrechten. Ook de bevoegdheid om bestuurders te ontslaan, kan een indicatie vormen voor een kwalificerend belang. Indien niemand als UBO is te achterhalen of hierover twijfel bestaat, kan als uiterste optie een natuurlijk persoon behorend tot het hoger leidinggevend personeel kwalificeren als UBO!

Invulling Nederlandse regering

De richtlijn geeft op hoofdlijnen de eisen waaraan een UBO-register minimaal moet voldoen. Ook de mate waarin men toegang heeft tot het register is tot op zekere hoogte aan de lidstaten zelf over gelaten. De entiteiten die in het Nederlandse UBO-register moeten zijn geregistreerd, komen in grote lijnen overeen met de in het handelsregister opgenomen entiteiten.

De Nederlandse regering heeft het voornemen om iedereen toegang te geven tot het UBO-register. Hier staat een viertal (privacy)waarborgen tegenover:
1. Iedere gebruiker wordt geregistreerd.
2. Er wordt een vergoeding gevraagd voor de inzage.
3. Bij een risico op bijvoorbeeld kidnapping, chantage, geweld of intimidatie kan (bepaalde) UBO-informatie
worden afgeschermd. Dit wordt per individueel geval beoordeeld.
4. Gebruikers anders dan specifiek aangewezen autoriteiten en instellingen krijgen inzage in een beperkte set van
gegevens, te weten: naam, geboortemaand en –jaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het
gehouden economisch belang. Daarbij zal worden aangesloten bij de huidige regimes voor
gegevensafscherming.

Belang voor de praktijk

Bij vermogensstructurering met het oog op  anonimisering en privacybescherming is het raadzaam dat men zich rekenschap geeft van (de gevolgen van) de invoering van het UBO-register. Deze zal gepaard gaan met een zekere mate van toegang tot bepaalde gegevens over natuurlijke personen met een zeker belang in vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het UBO-register moet uiterlijk 27 juni 2017 in werking zijn getreden. Doordat de Nederlandse regering wenst aan te sluiten bij de in het Handelsregister voorkomende entiteiten, lijkt her erop dat een fonds voor gemene rekening vooralsnog buiten de opname in het UBO-register valt. Een fonds voor gemene rekening is namelijk niet verplicht tot inschrijving in het handelsregister. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van vermogensstructurering en anonimisering, maar ook de gevolgen van de invoering van het UBO-register, neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

 

Auteur

Joyce Bertens

UBO-register wordt openbaar. Let op uw privacy!

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.