Vraag en antwoord publicaties pensioen in eigen beheer

Actualiteit | 13 april 2017

Veel is al gezegd en geschreven over de zogenoemde uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB). De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het wetsvoorstel aangenomen dat in werking is getreden per 1 april 2017. Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) hebben nog tot 30 juni 2017 de tijd om de noodzakelijke wijzigingen in hun pensioenregeling aan te brengen. Ook moeten DGA’s in de komende periode een keuze gaan maken of zijn hun regeling bij de eigen BV willen voortzetten, afkopen of omzetten in een zogenoemde Ouderdagsvoorziening (ODV). Omdat er in de praktijk nog veel vragen leven, heeft het Centraal Aanspeekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst onlangs een reeks vragen en antwoorden (V&A’s) gepubliceerd hierover. Opvallend hierin waren met name de antwoorden over een stamrecht naast PEB, over de fiscale balanswaarde en over het partnerpensioen.

Stamrecht en PEB op de balans? Pas op met afkoop!

In de V&A wordt expliciet bevestigd dat voorzichtigheid noodzakelijk bij de afkoop van het PEB wanneer ook een loonstamrecht aanwezig is op de balans van de BV. Als namelijk door de afkoop in verhouding te veel geld wordt onttrokken aan de BV, kan de toekomstige uitkering van het stamrecht in gevaar komen. Daarmee kan dan sprake zijn van een oneigenlijke afwikkeling van het stamrecht. Op basis van de jurisprudentie moeten namelijk, ingeval van meerdere verplichtingen en onderdekking, de beschikbare middelen van een BV naar evenredigheid te worden toegedeeld aan de verschillende verplichtingen. Als gevolg van een oneigenlijke afwikkeling wordt de commerciële waarde van het stamrecht in één keer belast bij de DGA als loon uit vroegere dienstbetrekking waarbij het tarief verhoogd wordt met 20% revisierente. Een heffing van maximaal 72% dus. Alleen bij een evenredige verdeling van de beschikbare middelen in de BV over het pensioen en het loonstamrecht, heeft afkoop van pensioen geen gevolgen voor de fiscale behandeling van het loonstamrecht.

Wat verstaan we onder fiscale balanswaarde?

Bij volledige afkoop wordt de afkoopwaarde belast nadat daarop een korting is toegepast. De korting bedraagt in 2017 34,5% en wordt berekend over de waarde van de pensioenverplichting voor de af te kopen pensioenaanspraak op de fiscale balans van de BV. Het is daarbij niet altijd duidelijk wat bedoeld wordt met het begrip ‘fiscale balanswaarde van de pensioenvoorziening’ waarover de korting mag worden toegepast. Dit wordt in de V&A uitgelegd aan de hand van een aantal voorbeelden. Daaruit blijkt dat de waarde van het partnerpensioen niet meetelt voor de korting als de partner tussen 31 december 2015 en het moment van afkoop is overleden. Wanneer in plaats van de partner de DGA zelf in die periode overlijdt, wordt de korting alleen toegepast op de fiscale balanswaarde van het partnerpensioen per 31-12-2015. Het gaat in beide gevallen alleen om de waarde van de aanspraak die ook daadwerkelijk wordt afgekocht.

Let op bij omzetting ingegaan partnerpensioen in ODV

Uit een ander voorbeeld blijkt dat bij omzetting van een ingegaan partnerpensioen ODV de termijnen daarvan niet altijd direct kunnen ingaan. ODV uitkeringen mogen namelijk pas ingaan wanneer de gerechtigde minder dan vijf jaar jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Belang voor de praktijk
De komende maanden moeten DGA’s met pensioen in eigen beheer een keuze gaan maken of zij hun pensioenregeling bij de eigen BV willen voortzetten, afkopen of omzetten in een ODV. Daarbij moeten veel aspecten worden meegewogen en zullen ook vooraf alle gevolgen duidelijk in kaart moeten worden gebracht. Uit bovenstaande blijkt wel dat er in de regelgeving veel valkuilen verstopt zitten die tot discussie met de fiscus kunnen leiden. Laat u zich daarom goed adviseren door één van onze pensioenadviseurs!

Auteur

Joyce Bertens

Vraag en antwoord publicaties pensioen in eigen beheer

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op

De Jong & Laan en Horlings bundelen krachten

Vroomshoop/Amsterdam, 4 september 2023 – Ook Horlings sluit zich na Marshoek en 5BAR Assurance aan bij accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. Het Amsterdamse kantoor Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profit organisaties (waaronder onderwijsinstellingen). Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controle- en (internationale) fiscale tak. Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.